• Baterie k manipulační technice
  • BMJ #003

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY při práci s trakčními bateriemi

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY při práci s trakčními bateriemi

Při údržbě baterií a manipulaci s nimi zajistěte sobě i svým kolegům bezpečnost tím, že budete dodržovat veškeré níže uvedené bezpečnostní pokyny a doporučení I MojeMT.cz

Bezpečnostní desatero při manipulaci s olověnými trakčními bateriemi

1)   NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A POŽÁRU

Baterie obsahují kyselinu sírovou a produkují výbušné směsi vodíku a kyslíku.
Buďte opatrní při práci s kovovými nástroji nebo vodiči, abyste zabránili zkratu a jiskření.
Neodkládejte cizí předměty a nástroje na baterii, hrozí riziko zkratování baterie.

2)   RIZIKO ÚRAZU POLEPTÁNÍM A POPÁLENÍM 

Pokožku nebo oči zasažené elektrolytem OKAMŽITĚ proplachujte čistou a studenou vodou po dobu 15 minut a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Svorky baterie jsou pod napětím. Baterie dodává velký zkratový proud, hrozí nebezpečí úrazu a popálení.
Nikdy se nenaklánějte nad baterií, pokud ji testujete nebo nabíjíte.

3)   DODRŽUJTE NÁVOD K POUŽITÍ BATERIE

Údržbu a výměnu baterií smí provádět pouze osoby vyškolené k tomuto účelu.
Při provádění prací na baterii je nutné respektovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a předpisy výrobce baterie.
Dodržujte návod k použití baterie, který uložte na viditelném místě, kde se nabíjejí baterie.

4)   POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A OCHRANNÝ ODĚV

Pokud pracujete s baterií nebo v její blízkosti, noste vždy ochranné brýle a ochranný štít schválený dle normy CE EN166.
Dále také ochranný oděv, ochranné rukavice a ochrannou obuv.

5)   ZÁKAZ KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ

Při manipulaci s bateriemi není dovoleno kouřit a pracovat s otevřeným ohněm.
V místě vozíku odstaveného k nabíjení baterie se do vzdálenosti min. 2 metry nesmí nacházet žádné hořlavé látky ani zdroje jiskření.

6)   PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

V místě nabíjení baterie musí být připraveny prostředky protipožární ochrany, včetně (mobilního) hasicího přístroje.

7)   NUTNÉ ODVĚTRÁNÍ 

Prostory, kde se baterie nabíjejí, musí být dostatečně odvětrané.

8)   ČISTOTA

Články baterie musí být udržovány v suchém a čistém stavu.
Kabelové koncovky a propojky bateriových článků musí být čisté a pevně utažené.
Baterie, které nemají izolované póly, musí mít póly zakryté protiskluzovou izolací.
Udržujte odstranitelné uzávěry ventilů pevně utažené a ve vodorovné poloze kromě případů, kdy provádíte údržbu elektrolytu.

9)   SPRÁVNÝ POSTUP PŘI NABÍJENÍ

Před připojením kabelu nabíječky k baterii nastavte nabíječku a časový spínač do polohy „vypnuto“, abyste zabránili nebezpečnému jiskření.
Po skončení nabití, před vyjmutím kabelů nabíječky z baterie vždy nejprve vypněte nabíječku, abyste zabránili nebezpečnému jiskření.

10)   OSTATNÍ DŮLEŽITÉ POKYNY

Nikdy se nesnažte nabít baterii, jež je viditelně poškozená nebo zamrzlá.
Ujistěte se, že kabely, jimiž je baterie připojena k nabíječce, nejsou poškozené, roztřepené nebo uvolněné.
Elektrolyt, jenž se vylil ve vozidle nebo na pracovišti, neutralizujte jedlou sodou. Po neutralizování vyčistěte kontaminovanou plochu vodou.
Abyste připravili elektrolyt specifické hustoty, vždy vlévejte koncentrovanou kyselinu sírovou pomalu do vody; NIKDY vodu do kyseliny. Přiléváte-li malé množství kyseliny, vodu vždy zamíchejte. Stoupne-li značně teplota roztoku, nechte jej před tím, než přidáte další kyselinu, vychladnout.

*****

VZHŮRU DO VÝBĚRU

Pokud potřebujete nový, použitých, nebo repasovaný elektrický vozík, podívejte se na naši bohatou nabídku na portálu www.mojemt.cz.

Zde si v kategorii „MANIPULAČNÍ TECHNIKA“ pomocí jednoduchých filtrů vybere nejen vhodný vozík pro Vaši zamýšlenou manipulaci, ale můžete si zde snadno vybrat stroj JEN S TOU BATERIÍ, která je pro Vás zajímavá!

Kompletní nabídka manipulační techniky

Pokud sháníte baterii, nabíječ, válečkovou dráhu, podstavec pod baterii, popř. jiné příslušenství k nabíjení, zvolte si kategorii „BATERIE, NABÍJEČE“.

Kompletní nabídka baterií, nabíječů a příslušenství

Nenašli jste, co hledáte? Napište nám: obchod@mojemt.cz. Rádi Vám pomůžeme!

*****

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA

1)   TRAKČNÍ, LI-ION nebo GELOVÁ baterie? Vyberte tu správnou pro vaši manipulační techniku! | Část 1 - Trakční baterie
2)   TRAKČNÍ, LI-ION nebo GELOVÁ baterie? Vyberte tu správnou pro vaši manipulační techniku! | Část 2 – Li-Ion baterie
3)   TRAKČNÍ, LI-ION nebo GELOVÁ baterie? Vyberte tu správnou pro vaši manipulační techniku! | Část 3 – Gelová baterie