Zásady zpracování osobních údajů 

spojené se službou Moje manipulační technika, na portálu www.mojemt.cz

 • 1.   Zásady zpracování osobních údajů
  1.1.   Společnost MojeMT, s.r.o., se sídlem: Loudova 549/3, 779 00 Olomouc,  IČ: 09967150, DIČ: CZ09967150 (dále jen „MojeMT, s.r.o.“), jenž je provozovatelem služby Moje manipulační technika, na portálu www.mojemt.cz (dále jen „MojeMT“) tímto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou MojeMT, s.r.o., považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro MojeMT, s.r.o. prioritou.
  1.2.   MojeMT, s.r.o. je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679; dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 2 a 3.
  1.3.   V souladu s Nařízením byl MojeMT, s.r.o. jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné MojeMT, s.r.o. probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu podpora@mojemt.cz, nebo na adrese sídla MojeMT, s.r.o.. 
  1.4.   Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné MojeMT, s.r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím MojeMT, nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany MojeMT, s.r.o..
 • 2.   Zpracované osobní údaje
  2.1.   MojeMT, s.r.o. je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:
  2.1.1   
  a)   Údaj subjektu: Jméno, Příjmení, Adresa, IČ, DIČ.           
  b)   Účely zpracování: Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z MojeMT, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností.            
  c)   Kde je např. zpracováváme: www.mojemt.cz, interní databáze inzerentů a předplatitelů, interní účetní systém a další.
  2.1.2.
  a)   Údaj subjektu: Číslo účtu.
  b)   Účely zpracování: Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely.
  c)   Kde je např. zpracováváme: Interní účetní systém, interní databáze inzerentů. 
  2.1.3.
  a)   Údaj subjektu: E-mail, Telefon.           
  b)   Účely zpracování: Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z MojeMT, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností.           
  c)   Kde je např. zpracováváme: www.mojemt.cz, interní databáze inzerentů a předplatitelů, interní účetní systém a další. 
  2.1.4.
  a)   Údaj subjektu: Cookies.
  b)   Účely zpracování: Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek, Provádění analýz a měření.
  c)   Kde je např. zpracováváme: www.mojemt.cz.
  2.1.5.
  a)   Údaj subjektu: IP adresa.
  b)   Účely zpracování: Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností.
  c) Kde je např. zpracováváme: www.mojemt.cz
  2.1.6.
  a)   Údaj subjektu: Čas a datum.           
  b)   Účely zpracování: Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Plnění ostatních zákonných povinností, Zajištění ochrany zdraví a majetku.
  c)   Kde je např. zpracováváme: www.mojemt.cz
  2.2.   Osobní údaje jsou MojeMT, s.r.o. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. MojeMT, s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace, kdykoliv navštívíte MojeMT.
 • 3.   Účely zpracování osobních údajů         
  Vaše osobní údaje mohou být MojeMT, s.r.o. zpracovávány pro tyto účely: 
  3.1.   Plnění smluvního vztahu.
  3.2.   Správa uživatelských účtů ke službám.
  3.3.   Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb: MojeMT, s.r.o. zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele.
  3.4.   Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových: MojeMT, s.r.o. zlepšuje kvalitu svých služeb (webové stránky, online služby pro uživatele i inzerenty - např. statistiky zobrazení jednotlivých inzerátů, třídění inzerátů apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím e-mailů, dotazníků, analýz na webových stránkách, osobních setkání s klienty.
  3.5.   Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek.
  3.6.   Provádění analýz a měření: MojeMT, s.r.o. zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.
  3.7.   Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia MojeMT:  MojeMT, s.r.o. zasílá obchodní sdělení prostřednictvím e-mailu nebo přes osobní setkání.
  3.8.   Účetní a daňové účely: evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy.
  3.9.   Zajištění ochrany zdraví a majetku: MojeMT, s.r.o. zajišťuje ochranu zdraví a majetku pomocí kamerového systémů v sídle firmy.
  3.10.   Plnění ostatních zákonných povinností: mezi ostatní zákonné povinnosti, které MojeMT, s.r.o. plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.
 • 4.   Seznam zpracovatelů
  4.1.   V rámci MojeMT, s.r.o. jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům MojeMT, s.r.o. či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
  4.2.   MojeMT, s.r.o. je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců: 
  4.2.1.   Poskytovatelé analytických nástrojů. 
  4.2.2.   Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí. 
  4.2.3.   Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci. 
 • 5.   Doba uchování
  5.1.   Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je MojeMT, s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
  5.2.   Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu: 
  5.2.1.   Plnění smluvního vztahu - do odvolání. 
  5.2.2.   Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu. 
  5.2.3.   Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky. 
  5.2.4.   Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka MojeMT - max. 1 rok. 
  5.2.5.   Provádění analýz a měření - max. 1 rok. 
  5.2.6.   Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia MojeMT - do odvolání. 
  5.2.7.   Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnu-tí plnění. 
  5.2.8.   Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc. 
  5.2.9.   Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let. 
 • 6.   Práva subjektů údajů
  6.1.   Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
  6.1.1.   Právo na přístup k osobním údajům - chcete-li vědět, jestli o Vás MojeMT, s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat od MojeMT, s.r.o. informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude MojeMT, s.r.o. oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. 
  6.1.2.   Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – v případě, že máte pocit, že o Vás MojeMT, s.r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. MojeMT, s.r.o. opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti. 
  6.1.3.   Právo požadovat vysvětlení – v případě, že máte podezření, že MojeMT, s.r.o. zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu  Vašeho osobního a soukromého života, nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po MojeMT, s.r.o. požadovat vysvětlení. 
  6.1.4.   Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
  6.1.5.   Právo na výmaz – v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. 
  6.1.6.   Právo na omezení zpracování osobních údajů - v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po MojeMT, s.r.o. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
  6.1.7.   Právo na přenositelnost údajů – v případě, že chcete, aby MojeMT, s.r.o. Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, MojeMT, s.r.o. Vaší žádosti nebude moci vyhovět. 
  6.1.8.   Právo vznést námitku - máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů MojeMT, s.r.o.. V případě, že MojeMT, s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, MojeMT, s.r.o. zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 
  6.2.   Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla MojeMT, s.r.o.. Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Toto znění Zásad zpracování osobních údajů je účinné od 1. 1. 2023.  Tento soubor si můžete stáhnout zde.   

Zaujalo Vás inzerované zboží? Na nic nečekejte a ihned kontaktujte prodejce daného zboží pomocí tlačítka
„✉ KOUPIT / NAPSAT PRODEJCI“.

Potřebujete poradit s inzercí, neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás.

Pomůžete nám s webem?

Abychom mohli náš web vylepšovat, potřebujeme si o návštěvnícíh ukládat soubory Cookies.
Zakázat vše
Povolit vše
Jak funguje mojeMT?
Jak funguje mojeMT?