Všeobecné obchodní podmínky 

pro užívání služby Moje manipulační technika, na portálu www.mojemt.cz (dále jen „MojeMT“) 

 1. Úvodní ustanoveníNásledující podmínky upravují užívání služby MojeMT. Poskytovatelem služby MojeMT je firma: MojeMT, s.r.o., se sídlem: Loudova 549/3, 779 00 Olomouc,  IČ: 09967150, DIČ: CZ09967150.Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání portálu MojeMT, uzavřené v elektronické formě na dobu neurčitou mezi Provozovatelem a uživatelem Služby na základě registrace uživatele, přičemž jejich aktuální znění je Uživatelům kdykoli přístupné na stránkách www.mojemt.cz ve formátu umožňujícím stažení a archivaci. Uživatel na tyto podmínky přistupuje při registraci, přičemž registrace je možná při aktivním vyjádření souhlasu s jejich zněním.Pro účely těchto podmínek jsou pojmy, uvedené v tomto článku, použity v následujícím významu: Služba: inzertní portál MojeMT, provozovaný pod doménou www.mojemt.cz. Kupující: Uživatel, který má zájem odpovědět na inzerát Prodávajícího s nabídkou Zboží a uzavřít s ním smlouvu. Prodávající: Uživatel, který prostřednictvím Služby nabízí Zboží ostatním Uživatelům. Prodávajícím mohou být:             a) fyzické osoby - které nabízí Zboží příležitostně a tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti,             b) firmy – podnikající fyzické nebo právnické osoby, nabízející Zboží příležitostně, popř. v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu                              s živnostenským oprávněním. Uživatel: Osoba, užívající Službu k nabízení Zboží jako Prodávající nebo k získání Zboží jako Kupující. Uživatel, který je fyzickou osobou a            neužívá Službu pro svou podnikatelskou činnost, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.  Provozovatel: MojeMT, s.r.o., se sídlem: Loudova 549/3, 779 00 Olomouc,  IČ: 09967150, DIČ: CZ09967150. Zboží: penězi ocenitelné věci nebo služby nabízené Prodávajícími v rámci Služby. Podmínky: tyto Podmínky pro užívání služby MojeMT. Smlouva: Smlouva o poskytování Služby uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem. Práva a povinnosti stran Smlouvy            vyplývají z těchto Podmínek a  v rozsahu, ve kterém nejsou upraveny těmito Podmínkami, z právních předpisů. 
 2. Následující podmínky upravují užívání služby MojeMT. Poskytovatelem služby MojeMT je firma: MojeMT, s.r.o., se sídlem: Loudova 549/3, 779 00 Olomouc,  IČ: 09967150, DIČ: CZ09967150.
 3. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání portálu MojeMT, uzavřené v elektronické formě na dobu neurčitou mezi Provozovatelem a uživatelem Služby na základě registrace uživatele, přičemž jejich aktuální znění je Uživatelům kdykoli přístupné na stránkách www.mojemt.cz ve formátu umožňujícím stažení a archivaci. Uživatel na tyto podmínky přistupuje při registraci, přičemž registrace je možná při aktivním vyjádření souhlasu s jejich zněním.
 4. Pro účely těchto podmínek jsou pojmy, uvedené v tomto článku, použity v následujícím významu: Služba: inzertní portál MojeMT, provozovaný pod doménou www.mojemt.cz. Kupující: Uživatel, který má zájem odpovědět na inzerát Prodávajícího s nabídkou Zboží a uzavřít s ním smlouvu. Prodávající: Uživatel, který prostřednictvím Služby nabízí Zboží ostatním Uživatelům. Prodávajícím mohou být:             a) fyzické osoby - které nabízí Zboží příležitostně a tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti,             b) firmy – podnikající fyzické nebo právnické osoby, nabízející Zboží příležitostně, popř. v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu                              s živnostenským oprávněním. Uživatel: Osoba, užívající Službu k nabízení Zboží jako Prodávající nebo k získání Zboží jako Kupující. Uživatel, který je fyzickou osobou a            neužívá Službu pro svou podnikatelskou činnost, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.  Provozovatel: MojeMT, s.r.o., se sídlem: Loudova 549/3, 779 00 Olomouc,  IČ: 09967150, DIČ: CZ09967150. Zboží: penězi ocenitelné věci nebo služby nabízené Prodávajícími v rámci Služby. Podmínky: tyto Podmínky pro užívání služby MojeMT. Smlouva: Smlouva o poskytování Služby uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem. Práva a povinnosti stran Smlouvy            vyplývají z těchto Podmínek a  v rozsahu, ve kterém nejsou upraveny těmito Podmínkami, z právních předpisů. 
 5. Služba: inzertní portál MojeMT, provozovaný pod doménou www.mojemt.cz
 6. Kupující: Uživatel, který má zájem odpovědět na inzerát Prodávajícího s nabídkou Zboží a uzavřít s ním smlouvu. 
 7. Prodávající: Uživatel, který prostřednictvím Služby nabízí Zboží ostatním Uživatelům. Prodávajícím mohou být:             a) fyzické osoby - které nabízí Zboží příležitostně a tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti,             b) firmy – podnikající fyzické nebo právnické osoby, nabízející Zboží příležitostně, popř. v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu                              s živnostenským oprávněním. 
 8. Uživatel: Osoba, užívající Službu k nabízení Zboží jako Prodávající nebo k získání Zboží jako Kupující. Uživatel, který je fyzickou osobou a            neužívá Službu pro svou podnikatelskou činnost, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.  
 9. Provozovatel: MojeMT, s.r.o., se sídlem: Loudova 549/3, 779 00 Olomouc,  IČ: 09967150, DIČ: CZ09967150. 
 10. Zboží: penězi ocenitelné věci nebo služby nabízené Prodávajícími v rámci Služby. 
 11. Podmínky: tyto Podmínky pro užívání služby MojeMT. 
 12. Smlouva: Smlouva o poskytování Služby uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem. Práva a povinnosti stran Smlouvy            vyplývají z těchto Podmínek a  v rozsahu, ve kterém nejsou upraveny těmito Podmínkami, z právních předpisů. 
 13. Uzavření a ukončení SmlouvyProvozovatel nabízí různé úrovně poskytování Služby (dále jen Členství), podle požadovaného rozsahu užívání Služby Uživatelem. Základní Členství je zdarma, vyšší úrovně Členství jsou podmíněny úhradou poplatku. Informace o jednotlivých úrovních Členství a právech a povinnostech s nimi spojených včetně výše poplatků a způsobu jejich úhrady jsou k dispozici v ceníku na adrese http://www.mojemt.cz/clenstvi.php (dále jen „Ceník“).Placená úroveň Členství není potřebná pro:          a) prohlížení nabídek Zboží ve Službě a k reakci na nabídky.         b) vkládání inzerátů do Služby v omezeném rozsahu uvedeném v Ceníku. Placená úroveň členství je vyžadována k zadávání většího              množství inzerátů, jejich zvýrazňování na homepage Služby a pro další služby v souladu s Ceníkem. Předpokladem zvolení některé úrovně Členství je provedení registrace ve formě vytvoření uživatelského účtu, odeslání registrace je považováno za výslovnou žádost Uživatele o započetí s poskytováním Služby Uživateli. Uživatelský účet je vytvořen zdarma. Registrace je dokončena okamžikem, kdy je Uživateli Provozovatelem zasláno potvrzení o provedení registrace na jeho e-mail. Tímto okamžikem je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena Smlouva. Na provedení registrace pro jakoukoli z úrovní Členství není právní nárok, Provozovatel je oprávněn jakoukoli registraci odmítnout a neprovést i bez udání důvodu. Uživatelský účet je aktivní neprodleně po uzavření Smlouvy.V případě, že Provozovatel v souladu s těmito Podmínkami zablokuje uživatelský účet Uživatele, neznamená to zrušení zablokovaného účtu. Po odblokování účtu Provozovatelem může Uživatel používat svůj uživatelský účet nadále.Uživatel je oprávněn vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce od podání výpovědi. Výpovědní lhůta se prodlužuje na 3 měsíce v případě, že se daného uživatelského účtu týkají negativní hodnocení, nedořešené spory s jinými Uživateli nebo Provozovatelem, nebo je uživatelský účet blokován z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů. Ukončením Smlouvy dochází ke zrušení uživatelského účtu příslušného Uživatele. V případě že je Smlouva ukončena v souladu s tímto článkem, není již možné uzavřít novou Smlouvu bez předchozího souhlasu Provozovatele. Pokud bude zjištěna spojitost mezi ukončenou Smlouvou a novou Smlouvou, je Provozovatel oprávněn Smlouvu ukončit a nový uživatelský účet zrušit.Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení musí být učiněno e-mailem, zaslaným na kontaktní adresu Provozovatele tak, aby bylo doručeno na server příchozí elektronické pošty Provozovatele nejpozději do uplynutí 14 denní lhůty. Z odstoupení musí vyplývat dostatečná identifikace Uživatele a datum uzavření Smlouvy. Odstoupí-li Uživatel platně od Smlouvy, Smlouva zaniká, přičemž Uživatel má nárok na vrácení zaplacených poplatků po odečtení poměrné části, odpovídající výši poplatků za dobu trvání Smlouvy, na jejíž úhradu má Provozovatel nárok.Během trvání Smlouvy lze přecházet mezi různými úrovněmi Členství. Uhrazený poplatek za dosavadní úroveň členství je automaticky přepočítán na novou úroveň, přičemž Uživatel si pak může následně novou úroveň Členství sám prodloužit. Provozovatel je oprávněn zamítnout požadavek na změnu úrovně Členství na nižší v případě, kdy Uživatel požaduje nižší úroveň Členství, než které Uživatel pro poskytování Služby musí mít. V případě, že Uživatel bude chtít své členství snížit, musí upravit rozsah užívání Služby tak, aby odpovídal požadované úrovni Členství. Změna úrovně Členství je možná jedenkrát za 30 dní.Provozovatel si vyhrazuje právo (podle své úvahy) na dočasné zablokování uživatelského profilu Uživatele nebo na ukončení Smlouvy s Uživatelem, který:          a) užívá Službu v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s těmito Podmínkami.         b) neuhradil poplatek za Službu na období, které navazuje na období, pro které byl poplatek za Službu uhrazen.Provozovatel má právo ukončit Smlouvu s Uživatelem výpovědí doručenou Uživateli nejpozději 14 dnů před skončením období, na které má Uživatel uhrazen poplatek za poskytování Služby, Smlouva v takovém případě končí uplynutím tohoto období. V případě Uživatele, který nemá placené členství, může Smlouvu Provozovatel vypovědět kdykoli s výpovědní dobou 14 dnů. Výpověď v souladu s tímto odstavcem lze doručit buď písemně na adresu Uživatele evidovanou v rámci Služby, nebo v elektronické verzi na e-mailovou adresu Uživatele evidovanou v rámci Služby.V případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany Uživatele (tj. před uplynutím období, na které je Služba uhrazena) nemá Uživatel nárok na vrácení poměrné části uhrazené odměny za nevyčerpanou Službu.Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Služby nebo jakékoli její části. Ukončením provozování Služby končí veškeré Smlouvy s Uživateli.
 14. Provozovatel nabízí různé úrovně poskytování Služby (dále jen Členství), podle požadovaného rozsahu užívání Služby Uživatelem. Základní Členství je zdarma, vyšší úrovně Členství jsou podmíněny úhradou poplatku. Informace o jednotlivých úrovních Členství a právech a povinnostech s nimi spojených včetně výše poplatků a způsobu jejich úhrady jsou k dispozici v ceníku na adrese http://www.mojemt.cz/clenstvi.php (dále jen „Ceník“).
 15. Placená úroveň Členství není potřebná pro:          a) prohlížení nabídek Zboží ve Službě a k reakci na nabídky.         b) vkládání inzerátů do Služby v omezeném rozsahu uvedeném v Ceníku. Placená úroveň členství je vyžadována k zadávání většího              množství inzerátů, jejich zvýrazňování na homepage Služby a pro další služby v souladu s Ceníkem. 
 16. Předpokladem zvolení některé úrovně Členství je provedení registrace ve formě vytvoření uživatelského účtu, odeslání registrace je považováno za výslovnou žádost Uživatele o započetí s poskytováním Služby Uživateli. Uživatelský účet je vytvořen zdarma. Registrace je dokončena okamžikem, kdy je Uživateli Provozovatelem zasláno potvrzení o provedení registrace na jeho e-mail. Tímto okamžikem je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena Smlouva. Na provedení registrace pro jakoukoli z úrovní Členství není právní nárok, Provozovatel je oprávněn jakoukoli registraci odmítnout a neprovést i bez udání důvodu. Uživatelský účet je aktivní neprodleně po uzavření Smlouvy.
 17. V případě, že Provozovatel v souladu s těmito Podmínkami zablokuje uživatelský účet Uživatele, neznamená to zrušení zablokovaného účtu. Po odblokování účtu Provozovatelem může Uživatel používat svůj uživatelský účet nadále.
 18. Uživatel je oprávněn vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce od podání výpovědi. Výpovědní lhůta se prodlužuje na 3 měsíce v případě, že se daného uživatelského účtu týkají negativní hodnocení, nedořešené spory s jinými Uživateli nebo Provozovatelem, nebo je uživatelský účet blokován z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů. Ukončením Smlouvy dochází ke zrušení uživatelského účtu příslušného Uživatele. V případě že je Smlouva ukončena v souladu s tímto článkem, není již možné uzavřít novou Smlouvu bez předchozího souhlasu Provozovatele. Pokud bude zjištěna spojitost mezi ukončenou Smlouvou a novou Smlouvou, je Provozovatel oprávněn Smlouvu ukončit a nový uživatelský účet zrušit.
 19. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení musí být učiněno e-mailem, zaslaným na kontaktní adresu Provozovatele tak, aby bylo doručeno na server příchozí elektronické pošty Provozovatele nejpozději do uplynutí 14 denní lhůty. Z odstoupení musí vyplývat dostatečná identifikace Uživatele a datum uzavření Smlouvy. Odstoupí-li Uživatel platně od Smlouvy, Smlouva zaniká, přičemž Uživatel má nárok na vrácení zaplacených poplatků po odečtení poměrné části, odpovídající výši poplatků za dobu trvání Smlouvy, na jejíž úhradu má Provozovatel nárok.
 20. Během trvání Smlouvy lze přecházet mezi různými úrovněmi Členství. Uhrazený poplatek za dosavadní úroveň členství je automaticky přepočítán na novou úroveň, přičemž Uživatel si pak může následně novou úroveň Členství sám prodloužit. Provozovatel je oprávněn zamítnout požadavek na změnu úrovně Členství na nižší v případě, kdy Uživatel požaduje nižší úroveň Členství, než které Uživatel pro poskytování Služby musí mít. V případě, že Uživatel bude chtít své členství snížit, musí upravit rozsah užívání Služby tak, aby odpovídal požadované úrovni Členství. Změna úrovně Členství je možná jedenkrát za 30 dní.
 21. Provozovatel si vyhrazuje právo (podle své úvahy) na dočasné zablokování uživatelského profilu Uživatele nebo na ukončení Smlouvy s Uživatelem, který:          a) užívá Službu v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s těmito Podmínkami.         b) neuhradil poplatek za Službu na období, které navazuje na období, pro které byl poplatek za Službu uhrazen.
 22. Provozovatel má právo ukončit Smlouvu s Uživatelem výpovědí doručenou Uživateli nejpozději 14 dnů před skončením období, na které má Uživatel uhrazen poplatek za poskytování Služby, Smlouva v takovém případě končí uplynutím tohoto období. V případě Uživatele, který nemá placené členství, může Smlouvu Provozovatel vypovědět kdykoli s výpovědní dobou 14 dnů. Výpověď v souladu s tímto odstavcem lze doručit buď písemně na adresu Uživatele evidovanou v rámci Služby, nebo v elektronické verzi na e-mailovou adresu Uživatele evidovanou v rámci Služby.
 23. V případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany Uživatele (tj. před uplynutím období, na které je Služba uhrazena) nemá Uživatel nárok na vrácení poměrné části uhrazené odměny za nevyčerpanou Službu.
 24. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Služby nebo jakékoli její části. Ukončením provozování Služby končí veškeré Smlouvy s Uživateli.
 25. Práva a povinnosti UživatelůZákaz vytváření duplicitních registracíSlužba je určena pro fyzické a právnické osoby, které jejím prostřednictvím mohou nabízet nebo získávat Zboží. Tuto možnost mají všichni Uživatelé bezplatně. Pokud se rozhodnou pro některou z placených úrovní Členství, získají různé výhody. Rozsah bezplatného poskytování Služby u základní úrovně Členství je uveden v Ceníku.Uživatelům není dovoleno obcházet omezení stanovená pro jednotlivé úrovně Členství. Závažným porušením Podmínek je registrace jednoho Uživatele pod více účty (uzavření více Smluv mezi Poskytovatelem a Uživatelem) za účelem obcházení těchto omezení. V takovém případě může být tento účet zablokován, případně může být příslušná Smlouva ukončena ze strany Provozovatele.Obsah vkládaný UživateliUživatelé nesmí poškozovat jiné Uživatele nebo provozovatele uváděním nepravdivých nebo urážlivých informací.Inzeráty bez udání konkrétního Zboží, ceny a popisu tohoto zboží, např. "Přidali jsme nové zboží, přijďte se podívat na naše webové stránky …" jsou považovány za zakázanou formu reklamy, včetně podmínění nákupu např. "Objednávejte přes náš e-shop". Rovněž využívání odkazu na jiné stránky v názvu fotoalba je nepřípustné. Pro tyto účely lze využít formu placené reklamy ve formě odkazů na webové stránky pod inzeráty a ve vizitce. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit či zcela smazat fotografie porušující tato pravidla.Služba nesmí být užita pro nabídku, prodej nebo koupi Zboží:            i)      jehož koupě, nabídka nebo prodej je v rozporu s právními předpisy,            ii)     jehož koupě, nabídka nebo prodej je s ohledem na konkrétní provedení tohoto Zboží nebo s ohledem na způsob                     jeho prodeje v rámci Služby v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy,            iii)    sloužící k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, k podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování                     jejich práv a svobod, nebo k podpoře nebo k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo k projevu                      sympatií k takovému hnutí,            iv)    zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních,            v)     erotického charakteru,            vi)    ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže,            vii)   radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví,            viii)  drogy, omamné nebo psychotropní látky,            ix)    léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daném právními předpisy.Uživatelé nesmí:            i)      zařazovat Zboží do jiné (neodpovídající) kategorie, než do jaké patří nebo nesprávně uvádět parametry Zboží, uvádět nesprávně                      výrobce apod.,            ii)     vkládat inzeráty bez jednoznačné identifikace konkrétního nabízeného kusu Zboží, bez jeho popisu apod.,            iii)    vkládat inzeráty, které neobsahují nabídku konkrétního identifikovatelného Zboží nebo Služby za konkrétní cenu,            iv)    využívat vzkazů pro jiné Uživatele, odpovědí na inzerci a diskusí pro zasílání reklamy na zboží, výrobky, na nabídku prací, služeb                     a různé jiné nabídky nesouvisející s prodejem konkrétního Zboží. Toto omezení se týká i reklamy na jiné stránky (pro tyto účely                      je nutné využít placených reklamních kampaní),            v)     vkládat do Služby žádosti o příspěvky na různé sbírky bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez příslušného povolení                      v souladu s právními předpisy nebo spojovat nabídky se sbírkou peněz na jakýkoli účel (např. inzerát typu "Koupí přispějete                      na ....").Uživatelé, kteří provozují vlastní e-shopy/bazary obdobného zaměření a mají zájem vkládat odkazy na tento vlastní e-shop/bazar,              mohou tak činit pouze formou placené reklamní kampaně.Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či úpravy inzerátů, které nemají souvislost se zaměřením Služby.Uživatelé mohou do Služby vkládat pouze takový obsah, kterým nedochází k zásahu do práva na ochranu osobnosti fyzických osob,              práva na ochranu dobré pověsti právnických osob a kterým nedochází k zásahu do autorského práva nebo do práva příbuzného              jiné osoby. Vložením obsahu do Služby Uživatel uděluje Provozovateli právo k použití tohoto obsahu v rámci Služby, včetně propagace Služby,             bez ohledu na to, zda je tento obsah chráněn jako autorské dílo. Svolení k užití se vztahuje zejména na užití obsahu jeho reprodukcí,             sdělováním veřejnosti v elektronické formě nebo jeho distribucí v tištěné podobě nebo v audiovizuální podobě, po neomezeně             dlouhou dobu a v neomezeném množstevním rozsahu, přičemž obsah musí být vždy užit způsobem, který neidentifikuje konkrétního             Uživatele,             a který není způsobilý poškodit jeho dobrou pověst. Provozovatel je oprávněn přiměřeným způsobem obsah upravit (zkrátit nebo            stylisticky upravit) podle požadavků daných konkrétní formou užití. Zejména je provozovatel oprávněn bezplatně užít vložené             recenze. Uživatelé jsou oprávněni žádat na Provozovateli informace o užití jimi vložených informací způsobem podle tohoto článku,            nicméně vzniknou-li v této souvislosti Provozovateli jakékoli náklady, je oprávněn na Uživateli požadovat jejich náhradu.V rámci obsahu nesmí být vkládány odkazy na stránky s obsahem, který jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy. 
 26. Zákaz vytváření duplicitních registracíSlužba je určena pro fyzické a právnické osoby, které jejím prostřednictvím mohou nabízet nebo získávat Zboží. Tuto možnost mají všichni Uživatelé bezplatně. Pokud se rozhodnou pro některou z placených úrovní Členství, získají různé výhody. Rozsah bezplatného poskytování Služby u základní úrovně Členství je uveden v Ceníku.Uživatelům není dovoleno obcházet omezení stanovená pro jednotlivé úrovně Členství. Závažným porušením Podmínek je registrace jednoho Uživatele pod více účty (uzavření více Smluv mezi Poskytovatelem a Uživatelem) za účelem obcházení těchto omezení. V takovém případě může být tento účet zablokován, případně může být příslušná Smlouva ukončena ze strany Provozovatele.
 27. Služba je určena pro fyzické a právnické osoby, které jejím prostřednictvím mohou nabízet nebo získávat Zboží. Tuto možnost mají všichni Uživatelé bezplatně. Pokud se rozhodnou pro některou z placených úrovní Členství, získají různé výhody. Rozsah bezplatného poskytování Služby u základní úrovně Členství je uveden v Ceníku.
 28. Uživatelům není dovoleno obcházet omezení stanovená pro jednotlivé úrovně Členství. Závažným porušením Podmínek je registrace jednoho Uživatele pod více účty (uzavření více Smluv mezi Poskytovatelem a Uživatelem) za účelem obcházení těchto omezení. V takovém případě může být tento účet zablokován, případně může být příslušná Smlouva ukončena ze strany Provozovatele.
 29. Obsah vkládaný UživateliUživatelé nesmí poškozovat jiné Uživatele nebo provozovatele uváděním nepravdivých nebo urážlivých informací.Inzeráty bez udání konkrétního Zboží, ceny a popisu tohoto zboží, např. "Přidali jsme nové zboží, přijďte se podívat na naše webové stránky …" jsou považovány za zakázanou formu reklamy, včetně podmínění nákupu např. "Objednávejte přes náš e-shop". Rovněž využívání odkazu na jiné stránky v názvu fotoalba je nepřípustné. Pro tyto účely lze využít formu placené reklamy ve formě odkazů na webové stránky pod inzeráty a ve vizitce. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit či zcela smazat fotografie porušující tato pravidla.Služba nesmí být užita pro nabídku, prodej nebo koupi Zboží:            i)      jehož koupě, nabídka nebo prodej je v rozporu s právními předpisy,            ii)     jehož koupě, nabídka nebo prodej je s ohledem na konkrétní provedení tohoto Zboží nebo s ohledem na způsob                     jeho prodeje v rámci Služby v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy,            iii)    sloužící k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, k podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování                     jejich práv a svobod, nebo k podpoře nebo k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo k projevu                      sympatií k takovému hnutí,            iv)    zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních,            v)     erotického charakteru,            vi)    ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže,            vii)   radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví,            viii)  drogy, omamné nebo psychotropní látky,            ix)    léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daném právními předpisy.Uživatelé nesmí:            i)      zařazovat Zboží do jiné (neodpovídající) kategorie, než do jaké patří nebo nesprávně uvádět parametry Zboží, uvádět nesprávně                      výrobce apod.,            ii)     vkládat inzeráty bez jednoznačné identifikace konkrétního nabízeného kusu Zboží, bez jeho popisu apod.,            iii)    vkládat inzeráty, které neobsahují nabídku konkrétního identifikovatelného Zboží nebo Služby za konkrétní cenu,            iv)    využívat vzkazů pro jiné Uživatele, odpovědí na inzerci a diskusí pro zasílání reklamy na zboží, výrobky, na nabídku prací, služeb                     a různé jiné nabídky nesouvisející s prodejem konkrétního Zboží. Toto omezení se týká i reklamy na jiné stránky (pro tyto účely                      je nutné využít placených reklamních kampaní),            v)     vkládat do Služby žádosti o příspěvky na různé sbírky bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez příslušného povolení                      v souladu s právními předpisy nebo spojovat nabídky se sbírkou peněz na jakýkoli účel (např. inzerát typu "Koupí přispějete                      na ....").Uživatelé, kteří provozují vlastní e-shopy/bazary obdobného zaměření a mají zájem vkládat odkazy na tento vlastní e-shop/bazar,              mohou tak činit pouze formou placené reklamní kampaně.Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či úpravy inzerátů, které nemají souvislost se zaměřením Služby.Uživatelé mohou do Služby vkládat pouze takový obsah, kterým nedochází k zásahu do práva na ochranu osobnosti fyzických osob,              práva na ochranu dobré pověsti právnických osob a kterým nedochází k zásahu do autorského práva nebo do práva příbuzného              jiné osoby. Vložením obsahu do Služby Uživatel uděluje Provozovateli právo k použití tohoto obsahu v rámci Služby, včetně propagace Služby,             bez ohledu na to, zda je tento obsah chráněn jako autorské dílo. Svolení k užití se vztahuje zejména na užití obsahu jeho reprodukcí,             sdělováním veřejnosti v elektronické formě nebo jeho distribucí v tištěné podobě nebo v audiovizuální podobě, po neomezeně             dlouhou dobu a v neomezeném množstevním rozsahu, přičemž obsah musí být vždy užit způsobem, který neidentifikuje konkrétního             Uživatele,             a který není způsobilý poškodit jeho dobrou pověst. Provozovatel je oprávněn přiměřeným způsobem obsah upravit (zkrátit nebo            stylisticky upravit) podle požadavků daných konkrétní formou užití. Zejména je provozovatel oprávněn bezplatně užít vložené             recenze. Uživatelé jsou oprávněni žádat na Provozovateli informace o užití jimi vložených informací způsobem podle tohoto článku,            nicméně vzniknou-li v této souvislosti Provozovateli jakékoli náklady, je oprávněn na Uživateli požadovat jejich náhradu.V rámci obsahu nesmí být vkládány odkazy na stránky s obsahem, který jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy. 
 30. Uživatelé nesmí poškozovat jiné Uživatele nebo provozovatele uváděním nepravdivých nebo urážlivých informací.
 31. Inzeráty bez udání konkrétního Zboží, ceny a popisu tohoto zboží, např. "Přidali jsme nové zboží, přijďte se podívat na naše webové stránky …" jsou považovány za zakázanou formu reklamy, včetně podmínění nákupu např. "Objednávejte přes náš e-shop". Rovněž využívání odkazu na jiné stránky v názvu fotoalba je nepřípustné. Pro tyto účely lze využít formu placené reklamy ve formě odkazů na webové stránky pod inzeráty a ve vizitce. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit či zcela smazat fotografie porušující tato pravidla.
 32. Služba nesmí být užita pro nabídku, prodej nebo koupi Zboží:            i)      jehož koupě, nabídka nebo prodej je v rozporu s právními předpisy,            ii)     jehož koupě, nabídka nebo prodej je s ohledem na konkrétní provedení tohoto Zboží nebo s ohledem na způsob                     jeho prodeje v rámci Služby v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy,            iii)    sloužící k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, k podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování                     jejich práv a svobod, nebo k podpoře nebo k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo k projevu                      sympatií k takovému hnutí,            iv)    zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních,            v)     erotického charakteru,            vi)    ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže,            vii)   radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví,            viii)  drogy, omamné nebo psychotropní látky,            ix)    léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daném právními předpisy.
 33. Uživatelé nesmí:            i)      zařazovat Zboží do jiné (neodpovídající) kategorie, než do jaké patří nebo nesprávně uvádět parametry Zboží, uvádět nesprávně                      výrobce apod.,            ii)     vkládat inzeráty bez jednoznačné identifikace konkrétního nabízeného kusu Zboží, bez jeho popisu apod.,            iii)    vkládat inzeráty, které neobsahují nabídku konkrétního identifikovatelného Zboží nebo Služby za konkrétní cenu,            iv)    využívat vzkazů pro jiné Uživatele, odpovědí na inzerci a diskusí pro zasílání reklamy na zboží, výrobky, na nabídku prací, služeb                     a různé jiné nabídky nesouvisející s prodejem konkrétního Zboží. Toto omezení se týká i reklamy na jiné stránky (pro tyto účely                      je nutné využít placených reklamních kampaní),            v)     vkládat do Služby žádosti o příspěvky na různé sbírky bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez příslušného povolení                      v souladu s právními předpisy nebo spojovat nabídky se sbírkou peněz na jakýkoli účel (např. inzerát typu "Koupí přispějete                      na ....").
 34. Uživatelé, kteří provozují vlastní e-shopy/bazary obdobného zaměření a mají zájem vkládat odkazy na tento vlastní e-shop/bazar,              mohou tak činit pouze formou placené reklamní kampaně.
 35. Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či úpravy inzerátů, které nemají souvislost se zaměřením Služby.
 36. Uživatelé mohou do Služby vkládat pouze takový obsah, kterým nedochází k zásahu do práva na ochranu osobnosti fyzických osob,              práva na ochranu dobré pověsti právnických osob a kterým nedochází k zásahu do autorského práva nebo do práva příbuzného              jiné osoby. 
 37. Vložením obsahu do Služby Uživatel uděluje Provozovateli právo k použití tohoto obsahu v rámci Služby, včetně propagace Služby,             bez ohledu na to, zda je tento obsah chráněn jako autorské dílo. Svolení k užití se vztahuje zejména na užití obsahu jeho reprodukcí,             sdělováním veřejnosti v elektronické formě nebo jeho distribucí v tištěné podobě nebo v audiovizuální podobě, po neomezeně             dlouhou dobu a v neomezeném množstevním rozsahu, přičemž obsah musí být vždy užit způsobem, který neidentifikuje konkrétního             Uživatele,             a který není způsobilý poškodit jeho dobrou pověst. Provozovatel je oprávněn přiměřeným způsobem obsah upravit (zkrátit nebo            stylisticky upravit) podle požadavků daných konkrétní formou užití. Zejména je provozovatel oprávněn bezplatně užít vložené             recenze. Uživatelé jsou oprávněni žádat na Provozovateli informace o užití jimi vložených informací způsobem podle tohoto článku,            nicméně vzniknou-li v této souvislosti Provozovateli jakékoli náklady, je oprávněn na Uživateli požadovat jejich náhradu.
 38. V rámci obsahu nesmí být vkládány odkazy na stránky s obsahem, který jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy. 
 39. Odpovědnost a práva a povinnosti ProvozovateleProvozovatel provozuje Službu na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejího provozu, nelze vyloučit její dočasnou, částečnou nebo úplnou nefunkčnost. Tato nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatele či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli v důsledku zablokování uživatelského účtu nebo ukončení Smlouvy. V případě zablokování účtu nebo ukončení Smlouvy z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů Uživatelem nemá uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků za Členství, a to ani v případě, kdy tyto poplatky nebyly ke dni zablokování nebo zrušení účtu vyčerpány.Služba je průběžně a podle potřeby aktualizována a doplňována. Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu Služby nebo jakékoli její části, a to bez předchozího upozornění, za předpokladu že, základní funkčnost Služby (umožnění nabídky, prodeje a koupě Zboží) zůstane zachována.Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Služby nebo jakékoli její části. Ukončením provozování Služby končí veškeré Smlouvy s Uživateli. Uživatelé mají v takovém případě nárok na vrácení zaplacených poplatků po odečtení poměrné části, odpovídající výši poplatků za dobu trvání Smlouvy, na jejíž úhradu má Provozovatel nárok, toto ustanovení se nevztahuje na Uživatele v rozsahu, v jakém jim není Služba poskytována z důvodu užívání Služby v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s těmito Podmínkami nebo z důvodu neuhrazení poplatku za Službu.Obsah vložený do Služby Uživateli není pro Provozovatele závazný. Provozovatel žádným způsobem negarantuje ani nedeklaruje jeho pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost. Provozovatel neodpovídá za řádné plnění povinností Uživateli a nepřebírá ani jakkoli nezajišťuje závazky vzniklé Uživatelům při užívání Služby.  Provozovatel není smluvní stranou jednotlivých smluv uzavíraných mezi Prodávajícími a Kupujícími, ani se uzavírání těchto smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá za splnění informačních povinností ze strany komerčních prodejců vůči Kupujícím – spotřebitelům ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku, informace, které je Prodávající povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem a které nejsou obsaženy v inzerátu, je Prodávající povinen sdělit kupujícímu jiným způsobem mimo Službu. Provozovatel neodpovídá za nedodání Zboží nebo za rozpor dodaného Zboží se smlouvou. Užívání Služby je pouze na vlastní riziko a odpovědnost Uživatele. Případné reklamace zakoupeného Zboží prostřednictvím Služby nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u Uživatele (Prodávajícího). Uživatel bere na vědomí, že uzavírání Smluv prostřednictvím Služby obsahuje rizika, která spočívají v omezené možnosti identifikace osob.Provozovatel považuje informace získané od Uživatele nebo publikované Uživatelem v rámci Služby za pravdivé, pokud mu v konkrétním případě a ve vztahu ke konkrétním informacím není znám opak. Provozovatel není povinen aktivně sledovat a prověřovat jejich pravdivost nebo soulad s právními předpisy.Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S ohledem na tuto skutečnost provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který Uživatelé vloží do Služby, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní.Provozovatel není povinen aktivně vyhledávat inzerci nebo jiný obsah vložený Uživateli, který je v rozporu s těmito Podmínkami nebo s právními předpisy. V případě, že takovouto inzerci nebo jiný obsah zjistí, je oprávněn je bezodkladně odstranit ze Služby nebo jinak znepřístupnit, aniž by o tom musel Uživatele předem nebo následně informovat. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na obsah, který není protiprávní, ale je způsobilý poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele nebo Služby. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit soulad inzerátů a jiného obsahu s Podmínkami a s právními předpisy. V případě opakovaného porušení Podmínek nebo právních předpisů je Provozovatel oprávněn omezit užívání Služby Uživatelem, zablokovat profil Uživatele nebo ukončit Smlouvu s Uživatelem. Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Uživateli při výkonu práv Provozovatele v souladu s tímto odstavcem.Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému používaného pro provoz Služby, a za tímto účelem je oprávněn provoz systému omezit popř. systém na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Pravidelná údržba systému probíhá každý den v noci od 3. hodiny a může trvat až 90 minut. Provozovatel je povinen termín chystané výluky nad rámec pravidelné výluky a přibližnou délku výluky oznámit v rámci Služby na internetových stránkách, na kterých službu provozuje, alespoň jednu hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.V případě poruchy nebo jiné nefunkčnosti systému používaného pro provoz Služby nebo jeho části je Provozovatel oprávněn přerušit provoz celého systému, a to na nezbytně nutnou dobu k jejímu odstranění. Termín odstávek není Provozovatel povinen předem oznámit, je však povinen provést všechny úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby odstávka trvala co nejkratší dobu.
 40. Provozovatel provozuje Službu na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejího provozu, nelze vyloučit její dočasnou, částečnou nebo úplnou nefunkčnost. Tato nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatele či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 41. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli v důsledku zablokování uživatelského účtu nebo ukončení Smlouvy. V případě zablokování účtu nebo ukončení Smlouvy z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů Uživatelem nemá uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků za Členství, a to ani v případě, kdy tyto poplatky nebyly ke dni zablokování nebo zrušení účtu vyčerpány.
 42. Služba je průběžně a podle potřeby aktualizována a doplňována. Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu Služby nebo jakékoli její části, a to bez předchozího upozornění, za předpokladu že, základní funkčnost Služby (umožnění nabídky, prodeje a koupě Zboží) zůstane zachována.
 43. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Služby nebo jakékoli její části. Ukončením provozování Služby končí veškeré Smlouvy s Uživateli. Uživatelé mají v takovém případě nárok na vrácení zaplacených poplatků po odečtení poměrné části, odpovídající výši poplatků za dobu trvání Smlouvy, na jejíž úhradu má Provozovatel nárok, toto ustanovení se nevztahuje na Uživatele v rozsahu, v jakém jim není Služba poskytována z důvodu užívání Služby v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s těmito Podmínkami nebo z důvodu neuhrazení poplatku za Službu.
 44. Obsah vložený do Služby Uživateli není pro Provozovatele závazný. Provozovatel žádným způsobem negarantuje ani nedeklaruje jeho pravdivost, správnost, úplnost a aktuálnost. Provozovatel neodpovídá za řádné plnění povinností Uživateli a nepřebírá ani jakkoli nezajišťuje závazky vzniklé Uživatelům při užívání Služby.  Provozovatel není smluvní stranou jednotlivých smluv uzavíraných mezi Prodávajícími a Kupujícími, ani se uzavírání těchto smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá za splnění informačních povinností ze strany komerčních prodejců vůči Kupujícím – spotřebitelům ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku, informace, které je Prodávající povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem a které nejsou obsaženy v inzerátu, je Prodávající povinen sdělit kupujícímu jiným způsobem mimo Službu. Provozovatel neodpovídá za nedodání Zboží nebo za rozpor dodaného Zboží se smlouvou. Užívání Služby je pouze na vlastní riziko a odpovědnost Uživatele. Případné reklamace zakoupeného Zboží prostřednictvím Služby nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u Uživatele (Prodávajícího). Uživatel bere na vědomí, že uzavírání Smluv prostřednictvím Služby obsahuje rizika, která spočívají v omezené možnosti identifikace osob.
 45. Provozovatel považuje informace získané od Uživatele nebo publikované Uživatelem v rámci Služby za pravdivé, pokud mu v konkrétním případě a ve vztahu ke konkrétním informacím není znám opak. Provozovatel není povinen aktivně sledovat a prověřovat jejich pravdivost nebo soulad s právními předpisy.
 46. Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S ohledem na tuto skutečnost provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který Uživatelé vloží do Služby, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní.
 47. Provozovatel není povinen aktivně vyhledávat inzerci nebo jiný obsah vložený Uživateli, který je v rozporu s těmito Podmínkami nebo s právními předpisy. V případě, že takovouto inzerci nebo jiný obsah zjistí, je oprávněn je bezodkladně odstranit ze Služby nebo jinak znepřístupnit, aniž by o tom musel Uživatele předem nebo následně informovat. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na obsah, který není protiprávní, ale je způsobilý poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele nebo Služby. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit soulad inzerátů a jiného obsahu s Podmínkami a s právními předpisy. V případě opakovaného porušení Podmínek nebo právních předpisů je Provozovatel oprávněn omezit užívání Služby Uživatelem, zablokovat profil Uživatele nebo ukončit Smlouvu s Uživatelem. Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Uživateli při výkonu práv Provozovatele v souladu s tímto odstavcem.
 48. Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému používaného pro provoz Služby, a za tímto účelem je oprávněn provoz systému omezit popř. systém na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Pravidelná údržba systému probíhá každý den v noci od 3. hodiny a může trvat až 90 minut. Provozovatel je povinen termín chystané výluky nad rámec pravidelné výluky a přibližnou délku výluky oznámit v rámci Služby na internetových stránkách, na kterých službu provozuje, alespoň jednu hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.
 49. V případě poruchy nebo jiné nefunkčnosti systému používaného pro provoz Služby nebo jeho části je Provozovatel oprávněn přerušit provoz celého systému, a to na nezbytně nutnou dobu k jejímu odstranění. Termín odstávek není Provozovatel povinen předem oznámit, je však povinen provést všechny úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby odstávka trvala co nejkratší dobu.
 50. Ostatní ustanoveníSlužba je určena pouze pro užívání pro osobní potřebu Uživatelů. Bez předchozího souhlasu Provozovatele je zakázáno: jakékoli další šíření či kopírování obsahu Služby nebo jakékoli její části, a to jakoukoli formou, zahrnutí nebo zpracování obsahu Služby či její části do jakéhokoliv dokumentu nebo do jiných internetových stránek, vytěžování nebo zužitkování databáze tvořící součást Služby nebo jakékoli její části. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání ve Službě nebo jiných funkcí Služby za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu internetových stránek Služby softwarové roboty nebo modifikovat chod jejich zdrojového kódu. Toto omezení se vztahuje i na nástroje pro automatické vkládání a aktualizace inzertních fotografií.Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.Uživatel je povinen užívat Službu takovým způsobem, aby z jejího užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.Uživatel není oprávněn obcházet či narušovat softwarovou ochranu Služby nebo jakékoli její části ani narušovat její provoz.Uživatel nese své náklady na komunikaci s Poskytovatelem a na užívání Služby.Smlouva a práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské komise. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se užívání Služby poskytované Provozovatelem, tedy nikoli na vzájemné spory mezi Uživateli vyplývající ze smluv uzavřených prostřednictvím Služby; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Prodávající podnikatelem a Kupující spotřebitelem, avšak bez účasti Provozovatele. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Služby nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránce www.mojemt.cz.Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek.Smlouva včetně Podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě.Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat ve Službě na stránce www.mojemt.cz. Uživatel je oprávněn změny podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny podmínek, má se za to, že nové znění Podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu po nabytí účinnosti nového znění, pokud si Provozovatel nevyžádá jinou formu vyjádření souhlasu. Pokud Uživatel sdělí Provozovateli, že nové znění Podmínek neakceptuje, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem původní znění Podmínek. V takovém případě Smlouva končí ke dni nabytí účinnosti nového znění Podmínek.
 51. Služba je určena pouze pro užívání pro osobní potřebu Uživatelů. Bez předchozího souhlasu Provozovatele je zakázáno: jakékoli další šíření či kopírování obsahu Služby nebo jakékoli její části, a to jakoukoli formou, zahrnutí nebo zpracování obsahu Služby či její části do jakéhokoliv dokumentu nebo do jiných internetových stránek, vytěžování nebo zužitkování databáze tvořící součást Služby nebo jakékoli její části. 
 52. jakékoli další šíření či kopírování obsahu Služby nebo jakékoli její části, a to jakoukoli formou, 
 53. zahrnutí nebo zpracování obsahu Služby či její části do jakéhokoliv dokumentu nebo do jiných internetových stránek, 
 54. vytěžování nebo zužitkování databáze tvořící součást Služby nebo jakékoli její části. 
 55. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání ve Službě nebo jiných funkcí Služby za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu internetových stránek Služby softwarové roboty nebo modifikovat chod jejich zdrojového kódu. Toto omezení se vztahuje i na nástroje pro automatické vkládání a aktualizace inzertních fotografií.
 56. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 57. Uživatel je povinen užívat Službu takovým způsobem, aby z jejího užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.
 58. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.
 59. Uživatel není oprávněn obcházet či narušovat softwarovou ochranu Služby nebo jakékoli její části ani narušovat její provoz.
 60. Uživatel nese své náklady na komunikaci s Poskytovatelem a na užívání Služby.
 61. Smlouva a práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vyplývající ze Smlouvy se řídí těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.
 62. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské komise. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se užívání Služby poskytované Provozovatelem, tedy nikoli na vzájemné spory mezi Uživateli vyplývající ze smluv uzavřených prostřednictvím Služby; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Prodávající podnikatelem a Kupující spotřebitelem, avšak bez účasti Provozovatele. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Služby nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránce www.mojemt.cz.
 63. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.
 64. Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu.
 65. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Podmínek.
 66. Smlouva včetně Podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě.
 67. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat ve Službě na stránce www.mojemt.cz. Uživatel je oprávněn změny podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny podmínek, má se za to, že nové znění Podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu po nabytí účinnosti nového znění, pokud si Provozovatel nevyžádá jinou formu vyjádření souhlasu. Pokud Uživatel sdělí Provozovateli, že nové znění Podmínek neakceptuje, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem původní znění Podmínek. V takovém případě Smlouva končí ke dni nabytí účinnosti nového znění Podmínek.

 Toto znění Všeobecných obchodních podmínek je účinné od 1. 1. 2023.  Tento soubor si můžete stáhnout zde

Zaujalo Vás inzerované zboží? Na nic nečekejte a ihned kontaktujte prodejce daného zboží pomocí tlačítka
„✉ KOUPIT / NAPSAT PRODEJCI“.

Potřebujete poradit s inzercí, neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás.

Pomůžete nám s webem?

Abychom mohli náš web vylepšovat, potřebujeme si o návštěvnícíh ukládat soubory Cookies.
Zakázat vše
Povolit vše
Jak funguje mojeMT?
Jak funguje mojeMT?